Shërbimet që ofron DDA

Lista e dokumenteve për regjistrim-certifikim të drejtë Autori.

1. Kërkesë me objekt “regjistrim-certifikim” të drejtë autori, drejtuar Ministrisë së Kulturës, Drejtorisë për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të tjera të lidhura me to. Kjo kërkesë bëhet nga autori i veprës ose përfaqësuesi i autorit, në këtë rast e shoqëruar me autorizimin e përfaqësimit, kërkesa duhet të përmbaj objektin, datën , emër-mbiemër dhe nënshkrimin e kërkesës.

2. Deklaratë përpara specialistit të Regjistrimit, përmbajtja e së cilës të theksojë qartazi se deklaruesi është autori i veprës/ve të regjistruara.

3. Formulari i DDA-së, sipas klasës i plotësuar,(LDA, Objekti), bashkëlidhur formularët të cilët mund të shkarkohen më poshtë.

4. Depozitë një kopje të veprës në formë të shkruar ose elektronike.

5. Fotokopje Pasaporte ose Letërnjoftimi.

6. Mandate pagesë, për llogari të Ministrisë së Kulturës , (për të bërë pagesën më parë duhet të pajiseni me një faturë arkëtimi pranë zyrës së Drejtorisë për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të tjera të lidhura me to, kryerja e pagesës bëhet pranë “Raiffeisen Bank”).

Shënim: Në funksion të thjeshtësimit të procedurave si dhe për t`u ardhur në ndihmë aplikantëve që duan të regjistrojnë vullnetarisht të drejtën e autorit për krijimet e tyre, (letrare, artistike dhe shkencore) pranë Ministrisë së Kulturës, ju njoftojmë se subjekti i interesuar, të gjitha dokumentet për regjistrim, i tërheq pranë Drejtorisë për të Drejtën e Autorit (DDA) dhe Drejtoria i vë në dispozicion të gjitha tipet e dokumenteve që duhen plotësuar, PA PAGESË.

Por, gjithashtu, aplikanti mund t`i plotësojë dhe vetë të gjitha dokumentet pasi ato gjenden online në faqen zyrtare të Drejtorisë për të Drejtën e Autorit (www.dda.gov.al)

Subjekti paraqitet vetëm një herë në Drejtorinë përkatëse, ditën që vjen për të plotësuar ose për të dorëzuar (nëse i ka plotësuar paraprakisht vetë) dokumentet dhe për të depozituar kopjen e veprës që kërkon të regjistrojë. Po atë ditë, DDA i vendos në dispozicion një mandat arkëtimi lëshuar nga Drejtoria e Financës për të kryer, në një nga bankat, pagesën e caktuar në bazë të Vendim nr. 33 datë 18/01/2017  "Për miratimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Drejtoria për të Drejtën e Autorit"

Pas shqyrtimit të dosjes së aplikantit, brenda afateve të përcaktuara, përgatitet certifikata e regjistrimit ose e kalimit të të drejtave dhe subjekti lajmërohet me telefon dhe me email për tërheqjen e saj pranë Ministrisë së Kulturës.

Lidhur me regjistrimin dhe certifikimin e të drejtës së autorit dhe të kalimit të drejtave pasurore të autorit dhe të drejtave të tjera, të lidhura me të, duke u nisur nga fakti se kjo fushë ka një gamë të gjerë përdorimi dhe veçoritë e kësaj fushe janë rast pas rasti, ju lutemi që për çdo sqarim apo informacion më të detajuar mbi regjistrim-certifikimin e veprave mund të drejtoheni pranë Drejtorisë për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të tjera të lidhura me to.

Na kontaktoni nëpërmjet emailit: dda@kultura.gov.al