Baza ligjore

1-Ligj Nr.35 Dt 31/3/2016 "Pёr tё drejtat e autorit dhe tё drejtat e tjera tё lidhura me to"-Shkarko Kёtu

2-VKM Nr.527 Dt 20/7/2016 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Pronësinë Intelektuale, 2016–2020" Shkarko Këtu

3-Udhëzim Nr.5166 Dt 20/10/2016  "Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr.35/2016, datë 31.3.2016 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to"" Shkarko këtu  ( faqe 21923)

4-Vendim Nr.33 Dt 18/01/2017 "Për miratimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Drejtoria për të Drejtën e Autorit" Shkarko këtu

5-Vendim Nr.34 Dt 18/01/2017 "Për procedurat e regjistrimit, të organizimit dhe klasifikimit të veprave të të drejtave të autorit" Shkarko ketu

6-Vendim Nr.35 Dt 18/01/2017 "Për mënyrën e funksionimit, të organizimit dhe të shpërblimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit " (KKDA) Shkarko Ketu

7-Tarifat provizore/të përkohshme të agjencive të administrimit kolektiv bazuar në nenin 142 të Ligjit 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.                                

Bashkëlidhur gjenden tarifat provizore të AAK , publikuar më datë 20 janar 2017.                          

Draft Tarifat Provizore AKDIE 2017 

Draft Tarifat Provizore FMMA 2017

Draft Tarifat Provizore ALBAUTOR-AMP 2017

8-Manuali i Përkufizimeve në zbatim të ligjit Nr. 35/2016"Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e tjera të lidhura me to" Shkarko këtu

9-Njoftim për mbledhjen e radhës së Këshillit Kombëtar për të Drejten e Autorit për më tepër  kliko ketu 

10-”Rregullore e Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit”-Kliko ketu

11-Njoftim për zëvendësimin e deklaratës noteriale me deklaratë të thjeshtë për regjistim vepre-Kliko ketu

12-Vendimi i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit "Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv" Kliko ketu

13-Arsyetimi i Vendimit nr. 3, datë 04.08.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv"”Kliko Ketu

14-Vendimi Nr.4 datë 10.10.2017 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit  "Për transferimin e funksionit kolektiv të mbledhjes së tarifave të shpërblimit për të gjitha kategoritë e mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to drejt njërës prej agjencive të administrimit kolektiv dhe për drejtimin e sportelit unik për administrimin e të drejtës së autorit-SUADA" Kliko këtu

15-Udhëzimi Nr. 663 datë 10.10.2017 "Për mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të Sportelit Unik për administrimin e të drejtës së autorit - SUADA  në administrimin kolektiv".Kliko këtu

16- Udhëzimi nr. 24. Datë 12.01.2018 “Për një ndryshim  në Udhëzimin nr. 5166 datë 20.10.2016 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016  ”Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Kliko këtu

17. Vendimi nr. 2 datë 22.6.2018 i KKDA-së “Për disa ndryshime në vendimin nr. 3 datë 4. 3.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv", bashkëlidhur këtij vendimi relacioni shpjegues si dhe aneksi nr. 1. Kliko këtu

18. Vendimi nr. 3 datë 22.6.2018 i KKDA-së “Mbi kërkesën e depozituar nga këshilli drejtues i sportelit unik-SUADA, për administrimin e së drejtës së autorit më dt. 25.05.2018”. Kliko këtu

19. Urdhër nr. 432 datë 6.7.2018 “Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë ”Albautor” në administrimin kolektiv të të drejtave të autorëve të veprave artistike dhe letrare”  Kliko këtu

20. Urdhër nr. 433 datë 6.7.2018 “Për ripërtëritjen e licencës agjencisë ”FMAA” në administrimin kolektiv të të drejtave të autorëve në fushën e kinematografisë dhe të veprave të tjera audiovizuale”  Kliko këtu

21. Urdhër nr. 434 datë 6.7.2018 “Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë ”AKDIE” në administrimin kolektiv të të drejtave të artistëve interpretues dhe ekzekutues”, Kliko këtu

22. Urdhër nr. 435 datë 6.7.2018 “Për mos ripërtëritjen e licencës së agjencisë “AMP” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e të drejtave të prodhuesve të fonogrameve”; Kliko këtu

23. Urdhër nr. 436 datë 6.7.2018 “Për mos licencimin e shoqatës “ELITE” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e të drejtave të artistëve interpretues dhe ekzekutues Kliko këtu

24. Urdhër nr. 437 datë 6.7.2018 “Për licencimin e shoqatës ”Gramm-A” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e mbajtësve të të drejtave të prodhuesve të fonogrameve dhe videogrameve”,. Kliko këtu

25. Vendimi Nr. 5 datë 11.10.2018 “Për hapjen e procedurave për konkurim nga agjencitë e administrimit kolektik për zgjedhjen e Agjencisë unike për kryerjen e funksionit të mbledhjes së shpërblimeve (Sporteli unik)” Kliko këtu

26. Vendimi Nr. 6 datë 11.10.2018  “Mbi Shpërndarjen e pjesës takuese të shpërblimeve për anëtarët prodhues të ish-agjencisë së administrimit kolektik për të drejtat e producentëve-AMP”,. Kliko këtu

27. Vendimi nr. 7 datë 19.10.2018 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 3 datë 4.8.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv” i ndryshuar. Kliko këtu

28. Vendimi nr.8 datë 19.11.2018 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Për transferimin e funksionit të mbledhjes së tarifave për të gjitha kategoritë e mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to në administrimin kolektiv dhe drejtimin e sportelit unik të administrimit të së drejtës të autorit. – SUADA" Kliko këtu