Agjencite e administrimit kolektiv

Në Republikën e Shqipërisë operojnë 4 (katër) agjenci të administrimit kolektiv si më poshtë:

Në datë 6.7.2018, me Urdhër të Ministrit të Kulturës nr. 432, botuar në Fletoren Zyrtare me nr. 105 datë 17 korrik 2018, është ri-liçencuar Agjencia e Administrimit Kolektiv “ALBAUTOR” përfaqësuar nga Drejtori Ekzektuvi Z. Erlir Puto. Kjo licencë është e vlefshme deri më 17.7.2021. (Adresa: Rr. “Gjin Bue Shpata”, 3/2, Tiranë)

Agjencia ALBAUTOR (http://albautor.net) është person juridik-privat, organizatë jo-fitimprurëse, objekt i veprimtarisë të së cilës është mbledhja e të ardhurave për përdorimin e veprave në fushën e muzikës dhe audiovizualit për veprat vendase dhe të huaja.

Në datë 6.7.2018, me Urdhër të Ministrit të Kulturës nr. 434, botuar në Fletoren Zyrtare me nr. 105 datë 17 korrik 2018, është ri-liçencuar Agjencia e Administrimit Kolektiv “AKDIE”, me përfaqësues Z. Naim Aliaj, për të mbrojtur të drejtat e artistëve interpretë dhe/ose ekzekutues të veprave. Vlefshmëria e kësaj licence është deri më 17.7.2021. (Adresa: Blv. “Bajram Curri” , Pall Agimi, Shk 14, Hyrja 259, Tiranë)

Qëllimi i Agjencisë “AKDIE”, është administrimi kolektiv i të drejtave të artistëve interpretues dhe/ose ekzekutues.

Agjencia e Administrimit Kolektiv të të drejtave të artistëve interpretues/ekzekutues ”AKDIE” administron të drejtat e artistëve interpretues/ekzekutues, që rrjedhin nga përdorimi masiv i veprës artistike, si të tërë, duke garantuar shpërblimin e çdo artisti, sipas rregullave statutore dhe kontributit të tyre specifik, në veprën artistike si të tërë, dhe duke garantuar përdorimin e këtyre të drejtave nga ana e përdoruesve masiv, kundrejt pagesës përkatëse.

Në datë 6.7.2018, me Urdhër të Ministrit të Kulturës nr. 433, botuar në Fletoren Zyrtare me nr. 105 datë 17 korrik 2018, është ri-liçencuar Agjencia e Administrimit Kolektiv “FMAA” – Agjenci e Administrimit Kolektiv të të drejtave të Autorit në fushën e kinematografisë dhe veprave të tjera audiovizuale, me përfaqësues Z. Esat Musliu. Vlefshmëria e licencës së “FMAA” është deri më 17.7.2021. (Adresa: Rr:“Sami Frashëri”, Pall Agimi, Shk 19, Ap 338, Tiranë).

“FMAA” ka për qëllim mbrojtjen e të drejtave të autorëve, anëtarë të vet, krijues dhe bashkëkrijues të veprave audiovizuale – në zërin regji e skenar, me të gjitha mjetet ligjore dhe praktike sipas parashikimeve të kuadrit ligjor ekzistues në Republikën e Shqipërisë.

Në datë 6.7.2018, me Urdhër të Ministrit të Kulturës nr. 437, botuar në Fletoren Zyrtare me nr. 105 datë 17 korrik 2018 është liçencuar shoqata “Gramm-A” – si Agjenci për Administrimin Kolektiv dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Prodhuesve të Fonogrameve dhe Videogrameve, me përfaqësues Z. Romeo Koçi. Vlefshmëria e kësaj licence është deri më 17.7.2021. (Adresa: Rr. “Ymer Kurti”, p. Nr.8, H.3, Ap.24, Tiranë ).

Agjencia ka për qëllim administrimin kolektiv të të drejtave të prodhuesve të fonogrameve dhe videogrameve që vijnë si pasojë e shfrytëzimit dhe përcjelljes në publik të veprave të fiksuara në fono/videograme të prodhuesve anëtarë.

Gramm-A mbron interesat e producentëve, anëtarve të shoqatës, si dhe i mbështet ata për të zhvilluar aftësitë profesionale, zhvillimin e teknologjisë në fushën e produksionit për një veprimtari të suksesshme, gjithashtu ka për qëllim mbrojtjen dhe zhvillimin e interesave kulturore.